Osobní údaje

Prohlášení o zpracování osobních údajů (GDPR)

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajůDaniel Kovář
Mlýnské nábřeží 35a, Brno 614 00 IČ: 72416165

II. Účel zpracování osobních údajů

 • poskytování IT služeb – programování, kódování, hosting webů a emailů, provoz serverů, síťový provoz, zálohování, provoz domén, online marketing, mobilní aplikace

 • poskytování grafických služeb – webdesign, grafické práce

 • organizace poskytování služeb – objednávky, technická podpora, obchodní smlouvy

 • vedení evidence, které vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

  III. Právní základ zpracování osobních údajů

  Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je

 • splnění naší zákonné povinnosti: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, zákon č. 235/2004 Sb. o DPH

 • splnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o dílo, případně ústní smlouvy o poskytování služeb

  IV. Příjemci osobních údajů

  Příjemci Vašich osobních údajů:

 • Správce osobních údajů: Daniel Kovář

 • Osobní údaje mohou být zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

  V. Doba zpracování osobních údajů

  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání služeb. Dále po ukončení služeb jsou osobní údaje uchovány další maximálně 1 rok. Dále po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech uvedených v bodě III.

  VI. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

  Zpracování osobních údajů provádí správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo v v listinné podobě za dodržení zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

  VII. Práva subjektu údajů

  Správce informuje na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,

 • kategorii dotčených osobních údajů,

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.

 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  VIII. Poučení

  Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

  V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 •  subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

home Mlýnské nábřeží 35a, Brno
home 724 486 367
home origine@origine.cz

© Origine solutions 2006 - 2018